Codi ètic

La gent de denouReus volem un canvi en les formes de fer política de la nostra ciutat. Per tal de donar credibilitat a aquest canvi, cal que els i les nostres candidats/es assumeixin el compromís d’actuar en el marc d’un codi ètic que acosti la política a la gent i que ajudi a refer la confiança malmesa per les velles dinàmiques. És per això que us presentem els 9 compromisos ètics de denouReus.

  1. La nostra voluntat és incorporar tots els ciutadans i les ciutadanes que vulguin i puguin aportar talent al nostre Ajuntament. El nostre compromís és promoure aquesta participació sense por a perdre posicions de poder. Per aquest motiu, promourem les persones més capacitades possibles per configurar les llistes electorals de forma oberta i democràtica.
  2. Tots els nostres representants han de ser necessàriament fiscalitzats i controlats. Si es demostren males praxis o desviaments en el mandat de la ciutadania, es procedirà a la revocació dels càrrecs que en aquell moment ostenti l’esmentat representant.
  3. Establirem limitacions de mandat. No volem ser professionals de la política, sinó que el que volem és posar el nostre treball i els nostres coneixements al servei de la ciutat per un temps limitat. Creiem que dos mandats és prou temps per desenvolupar aquesta funció.
  4. La retribució per aquesta feina haurà de ser justa i adequada al treball desenvolupat, sense privilegis innecessaris i amb sotmetiment de control públic. Els ingressos i el patrimoni dels representants es faran públics de manera periòdica. Aquests rebran una única retribució en concepte de salari i en cap cas es cobraran dietes o complements en l’exercici de les seves funcions. El salari no podrà superar ni igualar mai el pressupost de l’àrea gestionada.
  5. Evitarem l’acumulació innecessària de càrrecs per impedir la concentració de poder i propiciar una dedicació acurada a la tasca encomanada.
  6. Els representants electes han de retre comptes davant la ciutadania i assegurar la transparència de la seva gestió pública, per la qual cosa caldrà que expliquin les seves decisions polítiques i que, si procedeix, les sotmetin a discussió a través de sistemes actius de participació ciutadana.
  7. El contingut de les agendes en exercici de la funció publica serà, com el seu nom indica, públic.
  8. S’apostarà per la limitació de les despeses de les campanyes electorals i en cap cas es demanaran préstecs a les entitats financeres per sufragar-les.
  9. Tot càrrec electe que abandoni la funció pública ha de poder reprendre la seva vida professional en les millors condicions possibles i en igualtat amb la resta de la ciutadania. Tanmateix, cal eradicar les portes giratòries a l’àmbit municipal. Durant un període de cinc anys, no s’ha de poder accedir a alts càrrecs de grans empreses vinculades al sector on s’ha desenvolupat la funció representativa i, en cap cas, als consells d’administració.